Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.sembo.cz 

Provozovatel:
SEMBO TOOLS s.r.o.
Lohniského 903/11
152 00  Praha 5 Hlubočepy

IČ: 06246494
DIČ: CZ06246494
Plátci DPH.

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé užíváním stránek www.sembo.cz nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem SEMBO TOOLS s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“). 

1.2. Veškeré smluvní vztahy týkající se internetového obchodu www.sembo.cz se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanským zákonem č. 40/1964 Sb. 

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek lze možné sjednat v kupní smlouvě 

1.4. Kupující vyhotovením objednávky akceptuje obchodní podmínky. 

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). 

2.2. Veškeré zveřejněné informace, například. popisy, specifikace, fotografie zboží jsou pouze orientační. Prodávají si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost kupujícímu. 

2.3. Při objednání zboží bude kupující vyzván k vyplnění objednávkového formuláře na stránkách www.sembo.cz.

2.4. Před odesláním objednávky zboží bude vypočtena celková cena za zboží včetně balného a dopravy, kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, změnou DPH, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 

2.5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

2.6. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. 

3. Platební podmínky 

3.1. Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou, bankovním převodem, platbou v hotovosti. 

4. Dodání zboží 

4.1. Místo dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce zboží. Zboží se považuje dodané doručením na takto uvedenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího momentem předání zboží na této adrese. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodu ležících na jeho straně, nese náklady spojené s tímto dodáním. 

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5. Záruka 

5.1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách www.sembo.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. 

5.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

5.3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit telefonicky, e-mailem či písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení, telefonickou, elektronickou(e-mailem) případně písemnou formou oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího. 

6. Odstoupení od smlouvy 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'občanský zákoník'), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu předem domluvenu s provozovatelem e-shopu www.sembo.cz před odesláním zboží. Náklady na doručení zboží hradí kupující.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100Kč (slovy: jednosto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky nebo od smlouvy v jakémkoliv okamžiku, pokud nabude důvodného podezření, že kupující jedná vůči prodávajícímu v rozporu s dobrými mravy. 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako 'osobní údaje'). 

7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. 

7.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tyto podmínky platí pro konkrétní kupní smlouvu ve znění uvedeném na www.sembo.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. května 2014. Změny podmínek jsou vyhrazeny.

8. Reklamace

Před každým zasláním zboží na reklamaci nás nejprve kontaktujte na tel.: +420 325 654 717  - budete dále informováni o zasílací adrese reklamovaného zboží a dalšímu postupu. 

8.1 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce! Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel! Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

8.2 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat příslušné uživatelské příručky (návody k montáži a obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží či vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení.

8.3 Záruční doba Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. 

8.4 Po telefonicky obdržené informaci o zaslání zboží na konkrétní adresu, zašlete společně s reklamovaným zbožím též popis závady reklamovaného zboží a kopii účetního dokladu(faktury).

8.5 Dopravu reklamovaného zboží plně hradí zákazník. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku na adresu provozovatele - nebude přebráno.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: info@sembo.cz